Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Phân thích đa thức thành nhân tử x^2 – 6

Toán Lớp 8: Phân thích đa thức thành nhân tử
x^2 – 6

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  (x+$\sqrt[]{6}$ )(x-$\sqrt[]{6})$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2-6=x^2-$(\sqrt[]{6})^2$=(x+$\sqrt[]{6}$ )(x-$\sqrt[]{6})$

 2.  x^2 – 6
  = x^2 – (\sqrt{6})^2
  = (x + $\sqrt{6}$)(x – $\sqrt{6}$)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )