Toán Lớp 7: x/2 = y/3 = z/4 và 2x +3y+z=34

By Thanh THương

Toán Lớp 7: x/2 = y/3 = z/4 và 2x +3y+z=34

0 bình luận về “Toán Lớp 7: x/2 = y/3 = z/4 và 2x +3y+z=34”

 1. Giải đáp:
  $\text{x = 4;y = 6;z = 8}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{$\dfrac{x}{2}$ = $\dfrac{y}{3}$ = $\dfrac{z}{4}$ và 2x + 3y + z = 24}$
  $\text{⇒ $\dfrac{2x}{4}$ = $\dfrac{3y}{9}$ = $\dfrac{z}{4}$}$
  $\text{= $\dfrac{2x + 3y + z}{4 + 9 + 4}$ }$
  $\text{= $\dfrac{34}{17}$ = 2}$
  $\text{⇒ 2x = 8 ⇒ x = 4}$
  $\text{    3y = 18 ⇒ y = 6}$
  $\text{     z = 8}$
  $\text{Vậy x = 4;y = 6;z = 8}$

  Trả lời
 2. Ta có:
  x/2 = y/3 = z/4
  => (2x)/4 = (3y)/9 = z/4
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  (2x)/4 = (3y)/9 = z/4 = (2x + 3y +z)/(4 +9 +4) = 34/17 = 2
  +) (2x)/4 = 2 => 2x = 8 => x= 4
  +) (3y)/9 = 2 => 3y = 18 => y= 6
  +) z/4 = 2 => z= 2.4 => z= 8
  Vậy x=4 ; y= 6; z= 8
   

  Trả lời

Viết một bình luận