Toán Lớp 7: Tìm x, y biết 3x=7y và x-y= – 16

By Hải Ngân

Toán Lớp 7: Tìm x, y biết 3x=7y và x-y= – 16

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Tìm x, y biết 3x=7y và x-y= – 16”

 1. Ta có: 3x = 7y => x/7 = y/3
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  x/7= y/3  = (x-y)/(7-3) = -16/4 = -4
  +) x/7= -4 => x= -4.7 = -28
  +) y/3 = -4 => y= -4.3 = -12
  Vậy x= -28 ; y= -12
   

  Trả lời
 2. 3x=7y
  =>x/(1/3)=y/(1/7)
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  x/(1/3)=y/(1/7)=(x-y)/(1/3-1/7)=(-16)/(4/21)=-84
  =>x/(1/3)=-84 và y/(1/7)=-84
  =>x=-84. 1/3=-28 và y=-84. 1/7=-12
  Vậy x=-28;y=-12

  Trả lời

Viết một bình luận