Toán Lớp 8: h. |-1+5x|=8x i . |-2x+1|=x+3 k.|-2-5x|=-4+7

Toán Lớp 8: h. |-1+5x|=8x i . |-2x+1|=x+3 k.|-2-5x|=-4+7

TRẢ LỜI

 1. *** Lời giải chi tiết ***
  h)
  |-1+5x|=8x
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}-1+5x=8x\ (ĐK:-1+5x≥0)\\1-5x=8x\ (ĐK:-1+5x<0)\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}8x-5x=-1\ (ĐK:5x≥1)\\8x+5x=1\ (ĐK:5x<1)\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}3x=-1\ (ĐK:x≥\dfrac{1}{5})\\13x=1\ (ĐK:x<\dfrac{1}{5})\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=-\dfrac{1}{3}\ (ktm)\\x=\dfrac{1}{13}\ ™\end{array} \right.\)
  Vậy phương trình có nghiệm là : x=(1)/(13)
  i)
  |-2x+1|=x+3
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}-2x+1=x+3\ (ĐK:-2x+1≥0)\\2x-1=x+3\ (ĐK:-2x+1<0)\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}-2x-x=3-1\ (ĐK:-2x≥ -1)\\2x-x=1+3\ (ĐK:-2x< -1)\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}-3x=2\ (ĐK:x≤\dfrac{1}{2})\\x=4\ (ĐK:x> \dfrac{1}{2})\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=-\dfrac{2}{3}\ ™\\x=4\ ™\end{array} \right.\) 
  Vậy phương trình có tập nghiệm là : S={-(2)/(3);4}
  k)
  |-2-5x|=-4+7
  <=>|-2-5x|=3
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}-2-5x=3\\-2-5x=-3\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}-5x=5\\-5x=-1\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=-1\\x=\dfrac{1}{5}\end{array} \right.\) 
  Vậy phương trình có tập nghiệm là : S={-1;(1)/(5)}

  Trả lời

Viết một bình luận