Toán Lớp 6: Câu 3. Khi tăng chiều dài 5% và tăng chiều rộng 15% thì diện tích hình chữ nhật tăng bao nhiêu phần trăm? A. Tăng 25,07% B. Tăng 27.05%

Toán Lớp 6: Câu 3. Khi tăng chiều dài 5% và tăng chiều rộng 15% thì diện tích hình chữ nhật tăng bao nhiêu phần trăm?
A. Tăng 25,07%
B. Tăng 27.05%
C. Tăng 25,70%
D. Tăng 20,75%
Câu 4 Khi giảm chiều dài 6% và giảm chiều rộng 12% thì diện tích hình chữ nhật giảm bao nhiêu phần trăm?
A. Giảm 15,25%
B. Giảm 16,52%
C. Giảm 17,28%
D. Giảm 18,80%
Câu 5 Hạt khô chứa 150 gam nước. Hỏi có bao nhiêu gam hạt khô biết tỉ lệ nước trong hạt khô là 3%?
A. 4500 gam
B. 4800 gam
C. 5000 gam
D. 5200 gam
( Mình cần mỗi đáp án thôy, các bạn giúp mình với )

TRẢ LỜI

Viết một bình luận