Toán Lớp 8: Giải phương trình : (24x +12)($x^{2}$ -9)= 0 NL : dưới bình luận

Toán Lớp 8: Giải phương trình : (24x +12)($x^{2}$ -9)= 0
NL : dưới bình luận

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (24x+12)(x^2-9)=0
  <=>12(2x+1)(x-3)(x+3)=0
  <=>(2x+1)(x-3)(x+3)=0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}2x+1=0\\x-3=0\\x+3=0\end{array} \right.\)
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=-\dfrac{1}{2}\\x=3\\x=-3\end{array} \right.\)
  Vậy S={-1/2;3;-3}
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  S=\{-1/2;3;-3\}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (24x+12)(x^2-9)=0
  ⇔12(2x+1)(x-3)(x+3)=0
  \(⇔\left[ \begin{array}{l}2x+1=0\\x-3=0\\x+3=0\end{array} \right.\)
  \(⇔\left[ \begin{array}{l}2x=-1\\x=0+3\\x=0-3\end{array} \right.\)
  \(⇔\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{-1}{2}\\x=3\\x=-3\end{array} \right.\)
  Vậy tập nghiệm của phương trình là: S=\{-1/2;3;-3\}

  Trả lời

Viết một bình luận