Toán Lớp 6: Một bà đi chợ bán trứng, lần đầu bà bán được 2/5 số trứng, lần hai bà bán được 2/3 số trứng còn lại, cuối cùng còn lại 10 quả. Hỏi số t

Toán Lớp 6: Một bà đi chợ bán trứng, lần đầu bà bán được 2/5 số trứng, lần hai bà bán được 2/3 số trứng còn lại, cuối cùng còn lại 10 quả. Hỏi số trứng ban đầu bà đem đi bán là bao nhiêu?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:50 quả trứng
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    Số trứng bà còn sau khi bán lần đầu là :
    1 – 2/5 = 3/5 ( số trứng )
    Lần hai bà bán được số trứng là:
    2/3 x 3/5 = 2/5 ( số trứng )
    10 quả trứng tương ứng với:
    1 – 2/5 – 2/5 = 1/5 ( số trứng )
  Số trứng ban đầu bà đem đi bán là:
  10×1/5=50 (quả)
  Đs:50 quả trứng.
      Gửi bạn!
   
   

  Trả lời
 2.        Số trứng lần 2 bán chiếm số phần là :
           ( 1 – 2/5 ) xx 2/3 = 2/5 ( số trứng )
         10 quả trứng chiếm số phần là :
            1 – 2/5 – 2/5 = 1/5 ( số trứng )
          Số trứng ban đầu đem đi bán là :
            10 : 1/5 = 50 ( quả )
                       Đáp số : 50 quả trứng .

  Trả lời

Viết một bình luận