Toán Lớp 8: Giải các phương trình sau 1, 9x^2 -4-(3x+2)×(x-1)=0 2, (x+3)×(2x+3)=4x^2-9

By Phi Nhung

Toán Lớp 8: Giải các phương trình sau
1, 9x^2 -4-(3x+2)×(x-1)=0
2, (x+3)×(2x+3)=4x^2-9

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Giải các phương trình sau 1, 9x^2 -4-(3x+2)×(x-1)=0 2, (x+3)×(2x+3)=4x^2-9”

 1. Giải đáp:
  1)S={-2/3;1/2}
  2)S={-3/2;6}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)9x²-4-(3x+2)(x-1)=0
  ⇔(3x+2)(3x-2)-(3x+2)(x-1)=0
  ⇔(3x+2)[(3x-2)-(x-1)]=0
  ⇔(3x+2)(3x-2-x+1)=0
  ⇔(3x+2)(2x-1)=0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}3x+2=0\\2x-1=0\end{array} \right.\)
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}3x=-2\\2x=1\end{array} \right.\)
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=-\dfrac{2}{3}\\x=\dfrac{1}{2}\end{array} \right.\)
  Vậy S={-2/3;1/2}
  2)(x+3)(2x+3)=4x²-9
  ⇔(x+3)(2x+3)=(2x+3)(2x-3)
  ⇔(x+3)(2x+3)-(2x+3)(2x-3)=0
  ⇔(2x+3)[(x+3)-(2x-3)]=0
  ⇔(2x+3)(x+3-2x+3)=0
  ⇔(2x+3)(-x+6)=0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}2x+3=0\\-x+6=0\end{array} \right.\)
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}2x=-3\\-x=-6\end{array} \right.\)
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=-\dfrac{3}{2}\\x=6\end{array} \right.\)
  Vậy S={-3/2;6}

  Trả lời
 2. 1)
  9x^2-4-(3x+2)(x-1)=0
  =>9x^2-4-3x^2+x+2=0
  =>6x^2+x-2=0
  =>6x^2+4x-3x-2=0
  =>2x(3x+2)-(3x+2)=0
  =>(2x-1)(3x+2)=0
  =>2x-1=0 hoặc 3x+2=0
  =>2x=1 hoặc 3x=-2
  =>x=1/2 hoặc x=-2/3
  Vậy S={1/2;-2/3}
  2)
  (x+3)(2x+3)=4x^2-9
  =>2x^2+9x+9-4x^2+9=0
  =>-2x^2+9x+18=0
  =>2x^2-9x-18=0
  =>2x^2+3x-12x-18=0
  =>x(2x+3)-6(2x+3)=0
  =>(x-6)(2x+3)=0
  =>x-6=0 hoặc 2x+3=0
  =>x=6 hoặc 2x=-3
  =>x=6 hoặc x=-3/2
  Vậy S={6;-3/2}
   

  Trả lời

Viết một bình luận