Toán Lớp 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài180m, chiều rộng là 150 m Người ta muốn trồng cây xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn có một c

By Cát Linh

Toán Lớp 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài180m, chiều rộng là 150 m Người
ta muốn trồng cây xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn có một cây và khoảng cách giữa
hai cây liên tiếp bằng nhau. Tính khoảng cách lớn nhất giữa 2 cây liên tiếp, khi đó tổng số
cây trồng được là bao nhiêu? (khoảng cách giữa hai cây là số tự nhiên và đơn vị tính bằng
m).

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài180m, chiều rộng là 150 m Người ta muốn trồng cây xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn có một c”

 1. Gọi khoảng cách lớn nhất đó là a  (m)  (a ∈ NN)
  => 180 \vdots a
         150 \vdots a
  => a ∈ ƯC(180 ; 150)
  Mà a là khoảng cách lớn nhất
  => a = ƯCLNN(180,150)
  Ta có:
  180 = 2^2 . 3^2 . 5
  150 = 2 . 3 . 5^2
  => ƯCLNN(180, 150) = 2 . 3 . 5 = 30
  => a = 30  (m)
  Chu vi mảnh vườn là:
  (180 + 150) × 2 = 660  (m)
  Khi đó có số cây trồng là:
  660 : 30 = 22 (cây)
  Vậy khoảng cách lớn nhất là 30  m và khi đó trồng được 22 cây

  Trả lời
 2. Chu vi mảnh vườn là:
       (180+150).2=660(m)
  Gọi khoảng cách lớn nhất giữa 2 cây liên tiếp là a(a>0)
  Theo đề bài ta có: 180;150\vdotsa và a lớn nhất
  =>a\inƯCLN(180;150)
  Ta có: 180=2^2 .3^2 .5;150=2.3.5^2
  =>ƯCLN=2.3.5=30
  =>a=30
  Vậy khoảng cách lớn nhất giữa 2 cây liên tiếp là 30m
  Tổng số cây trồng được là:
       660:30=22 (cây)
            Đáp số: 30m;22\ cây
   

  Trả lời

Viết một bình luận