Toán Lớp 8: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức C = x² – y² + x – 6y + 10

Toán Lớp 8: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức
C = x² – y² + x – 6y + 10

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức C = x² – y² + x – 6y + 10”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  C = x² – y² + x – 6y + 10
     = x² + x – y² – 6y + 9 + 1
     = x² + x + 1- (y² + 6y + 9)+ 18 
     = x² + x + $\frac{1}{4}$ + $\frac{3}{4}$ + $(y+3)^{2}$ + 18
     = $(x+\frac{1}{2})^{2}$  + $(y+3)^{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 18
     = $(x+\frac{1}{2})^{2}$  + $(y+3)^{2}$ + $\frac{75}{4}$
  Vì $(x+\frac{1}{2})^{2}$  + $(y+3)^{2}$ ≥ 0 ∀ x, y
  Nên $(x+\frac{1}{2})^{2}$  + $(y+3)^{2}$ + $\frac{75}{4}$ ≥ $\frac{75}{4}$ ∀x, y
  Dấu “=” xảy ra <=> $(x+\frac{1}{2})^{2}$ = 0
                          <=>x+$\frac{1}{2}$ = 0
                          <=> x = $\frac{-1}{2}$ 
  Và <=> $(y+3)^{2}$ = 0
       <=> y + 3 = 0
       <=> y = -3
  Học tốt

Viết một bình luận