Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Đường chéo hình vuông là 3dm, tính cạnh hình vuông

Toán Lớp 8: Đường chéo hình vuông là 3dm, tính cạnh hình vuông

Comments ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi các cạnh của hình vuông là a
  Gọi đường chéo hình vuông là b
  Ta có :
  b² = a² + a²
  3² = 2a² = 9
  a² = 9 : 2 = 4,5
  ⇒ a = √4,5 dm

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi các cạnh của hình vuông là a
  Gọi đường chéo hình vuông là b
  Ta có :
  b² = a² + a²
  3² = 2a² = 9
  a² = 9 : 2 = 4,5
  ⇒ a = √4,5 dm

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )