Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 1 hình bình hành có chiều cao bằng 4dm đáy hơn chiều cao 10 cm.Tính diện tích hình bình hành cần gấp

Toán Lớp 5: 1 hình bình hành có chiều cao bằng 4dm đáy hơn chiều cao 10 cm.Tính diện tích hình bình hành
cần gấp

Comments ( 2 )

 1. Đổi: 4dm= 40 cm
  Đáy của hình bình hành là:
        40+10=50 $cm^{2}$
  Diện tích hình bình hành là:
        40×50= 2000 $cm^{2}$
               Đáp số: 2000 $cm^{2}$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 4 dm = 40 cm
  Chiều cao hình bình hành là
  40 + 10 = 50 (cm)
  Diện tích hình bình hành là
  40 xx 50 = 2000 (cm^2)
  Đáp số : 2000 cm^2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Anh