Toán Lớp 8: Chứng minh rằng với n ∈ N thì (n ³ + 3n ² – 4n ) chia hết cho 6

By Thanh Thu

Toán Lớp 8: Chứng minh rằng với n ∈ N thì (n ³ + 3n ² – 4n ) chia hết cho 6
Viết một bình luận