Toán Lớp 8: Phân thức đa thức sau thành nhân tử : a. $x^2$ + 4x + 4 – xy – 2y b. 5x + 5y + $x^2$ – $y^2$

Toán Lớp 8: Phân thức đa thức sau thành nhân tử :
a. $x^2$ + 4x + 4 – xy – 2y
b. 5x + 5y + $x^2$ – $y^2$

TRẢ LỜI

 1. a)
  x^2+4x+4-xy-2y
  =(x^2+4x+4)-(xy+2y)
  =(x^2+2.x.2+2^2)-y.(x+2)
  =(x+2)^2-y.(x+2)
  =(x+2).(x+2)-y.(x+2)
  =(x+2).(x+2-y)
  => Nhóm hạng tử.
  => Đặt nhân tử chung.
  => Dùng hằng đẳng thức: (a+b)^2=a^2+2ab+b^2
  $\\$
  b)
  5x+5y+x^2-y^2
  =(5x+5y)+(x^2-y^2)
  =5.(x+y)+(x+y).(x-y)
  =(x+y).[5+(x-y)]
  =(x+y).(5+x-y)
  => Nhóm hạng tử.
  => Đặt nhân tử chung.
  => Dùng hằng đẳng thức: a^2-b^2=(a-b).(a+b)
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a, x^2 + 4x + 4 – xy -2y
  = ( x^2 + 4x + 4) – (xy + 2y)
  = ( x^2 + 2.x.2 + 2^2) – ( x.y + 2.y)
  = ( x + 2)^2 – y ( x + 2)
  = ( x + 2) .( x + 2) – y.( x +2)
  = ( x +2)( x + 2 – y)
  $\\$
  b, 5x + 5y + x^2 – y^2
  = ( 5x + 5y) + ( x^2 – y^2)
  = 5 ( x + y) + ( x -y)( x + y)
  = ( 5 + x -y)( x + y)
  Áp dụng:
  1. Đặt nhân tử chung.
  2.( A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2
  3. A^2 – B^2 = ( A – B)( A + B)

  Trả lời

Viết một bình luận