Toán Lớp 8: Phân thức đa thức sau thành nhân tử : a. $x^2$ + 4x + 4 – xy – 2y b. 5x + 5y + $x^2$ – $y^2$

By Thái Tâm

Toán Lớp 8: Phân thức đa thức sau thành nhân tử :
a. $x^2$ + 4x + 4 – xy – 2y
b. 5x + 5y + $x^2$ – $y^2$
Viết một bình luận