Toán Lớp 6: f/ – 15(x +2) + 7(2x – 3) = –50

Toán Lớp 6: f/ – 15(x +2) + 7(2x – 3) = –50

TRẢ LỜI

 1.   $\text{– 15(x +2) + 7(2x – 3) = –50}$
  $\text{⇒-15x + ( -30) +14x – 21 = -50}$
  $\text{⇒ ( -15x +14x) +( -30 – 21) = -50}$
  $\text{⇒ -1x + ( -51) = -50}$
  $\text{⇒ -1x = 1}$
  $\text{⇒ x = -1}$ 
     $\text{Vậy x = -1}$

  Trả lời

Viết một bình luận