Toán Lớp 6: f/ – 15(x +2) + 7(2x – 3) = –50

By Nhã Trúc

Toán Lớp 6: f/ – 15(x +2) + 7(2x – 3) = –50
Viết một bình luận