Toán Lớp 6: Chứng minh rằng Cho A= 2+ 2 ²+2 ³+…+2 ^20 chia hết cho 5

Toán Lớp 6: Chứng minh rằng Cho A= 2+ 2 ²+2 ³+…+2 ^20 chia hết cho 5

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=2+2^2+2^3+….+2^20
  =(2+2^2+2^3+2^4)+(2^5+2^6+2^7+2^8)+….+(2^17+2^18+2^19+2^20)
  =(2+2^2+2^3+2^4)+2^4(2+2^2+2^3+2^4)+….+2^16(2+2^2+2^3+2^4)
  =(2+2^2+2^3+2^4)(1+2^4+…+2^16)
  =(2+4+8+16)(1+2^4+….+2^16)
  =30(1+2^4+….+2^16)
  Vì 30 \vdots 5
  <=> 30(1+2^4+…+2^16) \vdots 5
  Vậy A \vdots 5 (đpcm) 

  Trả lời
 2. Answer
  A = 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^{20}
  A = (2 + 2^3) + (2^2 + 2^4) + … + (2^18 + 2^20)
  A = 2 . (1 + 2^2) + 2^2 . (1 + 2^2) + … + 2^18 . (1 + 2^2)
  A = 2 . 5 + 2^2 . 5 + … + 2^18 . 5
  A = 5 . (2 + 2^2 + … + 2^18) \vdots 5
  $\text{Vậy bài toán được chứng minh}$

  Trả lời

Viết một bình luận