Toán Lớp 4: 429 : (x + 31) = 11 giúp mik với???

Toán Lớp 4: 429 : (x + 31) = 11
giúp mik với???

TRẢ LỜI

Viết một bình luận