Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC, D là trung điểm của AB, E là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia ED lấy điểm F sao cho EF=ED. Chứng minh rằng: a)

By Khanh

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC, D là trung điểm của AB, E là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia ED lấy điểm F sao cho EF=ED. Chứng minh rằng:
a) BD=CF
b) DE // BC và DE= 1/2 BC
Viết một bình luận