Toán Lớp 4: tính bằng cách thuận tiện 567×123-567×15-567×7-1134+567

Toán Lớp 4: tính bằng cách thuận tiện
567×123-567×15-567×7-1134+567

TRẢ LỜI

Viết một bình luận