Toán Lớp 8: chung minh bieu thuc luon duong x^2-5x+8

Toán Lớp 8: chung minh bieu thuc luon duong x^2-5x+8

TRẢ LỜI

 1. *** Lời giải chi tiết ***
  x^{2}-5x+8
  =x^{2}-2.x.(5)/(2)+((5)/(2))^{2}+(7)/(4)
  =(x-(5)/(2))^{2}+(7)/(4)
  Vì (x-(5)/(2))^{2}≥0  ∀x
  =>(x-(5)/(2))^{2}+(7)/(4)≥(7)/(4)  ∀x
  Hay x^{2}-5x+8>0  ∀x
  Vậy biểu thức x^{2}-5x+8 luôn dương ∀x
   

  Trả lời
 2. x² – 5x + 8
  = x² – 2.$\frac{5}{2}$ x + $\frac{25}{4}$ +$\frac{7}{4}$ 
  = (x+$\frac{5}{2}$ )² + $\frac{7}{4}$ = A
  Vì (x+ $\frac{5}{2}$ )² lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x
  => A lớn hơn 0 (dpcm)

  Trả lời

Viết một bình luận