Toán Lớp 5: Cho tam giác ABC, M và N là trung điểm của AB, AC. BM cắt CN tại I. a/ Tính SABC biết SAMC= 50 cm2 b/ So sánh SBIN và SNIC

Toán Lớp 5: Cho tam giác ABC, M và N là trung điểm của AB, AC. BM cắt CN tại I.
a/ Tính SABC biết SAMC= 50 cm2
b/ So sánh SBIN và SNIC

TRẢ LỜI

 1. Lời giải và đáp án:
  a, Ta có: S_(AMC)=1/2S_(ABC) ( vì AM=1/2AB và chung đường cao )
  Diện tích tam giác ABC là:
  50xx2=100(cm^2)
  b,Ta có:
  +) S_(ABN)=1/2S_(ABC) ( vì AN=1/2AC và chung đường cao )
  +) S_(ACM)=1/2S_(ABC) ( vì AM=1/2AB và chung đường cao )
  => S_(ABN)=S_(ACM) (1)
  Lại có:
  +) S_(BIM)=S_(ABN)-S_(AMIN) (2)
  +) S_(CIN)=S_(ACM)-S_(AMIN) (3)
  Từ (1);(2) và (3) suy ra:
  S_(BIM)=S_(CIN)
   

  Trả lời
 2. a ) Trung điểm là 1/2 => AM = MB hay AM = 1/2 MB
  AM = 1/2 MB => Diện tích tam giác AMC = 1/2 diện tích tam giác ABC ( chung chiều cao hạ từ C ; AM = 1/2 AB )
  Diện tích tam giác ABC là :
  50 : 1/2 = 100 ( cm^2 )
  b ) AN = 1/2 AC => Diện tích tam giác ANB = 1/2 diện tích tam giác ABC ( chung chiều cao hạ từ B ; AN = 1/2 AC ) 
  AM = 1/2 MB => Diện tích tam giác AMC = 1/2 diện tích tam giác ABC ( chung chiều cao hạ từ C ; AM = 1/2 AB )
  Ta thấy :
  Diện tích tam giác ANB – diện tích hình tứ giác NIMA = diện tích tam giác BIN
  Diện tích tam giác AMC – diện tích hình tứ giác NIMA = diện tích tam giác NIC
  => Diện tích tam giác BIN = diện tích tam giác NIC
  #dtkc
   

  Trả lời

Viết một bình luận