Toán Lớp 9: Bài 1 Rút gọn a) 100x²(y-1)². (Với x>y>1) b) √(a-b)²/ 5.(a-√ab). Với a>0; b>0;a khác b

Toán Lớp 9: Bài 1 Rút gọn
a) 100x²(y-1)². (Với x>y>1)
b) √(a-b)²/ 5.(a-√ab). Với a>0; b>0;a khác b

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  \(a)A=\sqrt{100x^2(y-1)^2}\)
  \(A=\sqrt{[10x(y-1)]^2}\)
  \(A=|10x(y-1)|\)
  Vì \(x>y>1\Rightarrow x>0,y-1>0\)
  \(\Rightarrow x(y-1)>0\)
  \(\Rightarrow 10x(y-1)>0\)
  \(\Rightarrow A=10x(y-1)\)
  \(b)B=\sqrt{\dfrac{(a-b)^2}{5(a-\sqrt{ab})}}(a>0,b>0,a \ne b)\)
  \(B=\sqrt{\dfrac{[(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})]^2}{\sqrt{a}(\sqrt{a}-\sqrt{b})}}\)
  \(B=\sqrt{\dfrac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2}{\sqrt{a}}}\)
  \(B=(\sqrt{a}+\sqrt{b})\sqrt{\dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}}}\)

  Trả lời

Viết một bình luận