Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC. M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. E đối xứng với M qua N a, BMNC là hình gì? Vì sao? b, AECM là hình gì? Vì

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC. M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. E đối xứng với M qua N
a, BMNC là hình gì? Vì sao?
b, AECM là hình gì? Vì sao

Comments ( 1 )

  1. Trong tâm giác ABC có M là trung điểm của ab , n là trung điểm của AC suy ra mn là đường trung bình của tam giác ABC suy ra mn sống song bc ,mn bằng 1/2 BC xét tứ giác bmnc có mn sống song bc suy ra tứ giác mnbc là hình thang suy ra gốc b bằng gốc c vậy từ giác mnbc là hình thang cân

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )