Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử 1, 2x^2-4x 2, x^2-2x-9y+1 3, a^3+3a^2+4a+12 4, 4a^2-4b^2-4a+1

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
1, 2x^2-4x
2, x^2-2x-9y+1
3, a^3+3a^2+4a+12
4, 4a^2-4b^2-4a+1

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử 1, 2x^2-4x 2, x^2-2x-9y+1 3, a^3+3a^2+4a+12 4, 4a^2-4b^2-4a+1”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   1)
  2x^2-4x
  =2x(x-2)
  2)
  Đề 1:
  x^2-2x-9y+1
  =(x^2-2x+1)-(3\sqrty)^2
  =(x-1)^2-(3\sqrty)^2
  =(x-1-3\sqrty)(x-1+3\sqrty)
  Đề 2:
  x^2-2x-9y^2+1
  =(x^2-2x+1)-(3y)^2
  =(x-1)^2-(3y)^2
  =(x-1-3y)(x-1+3y)
  3)
  a^3+3a^2+4a+12
  =a^2(a+3)+4(a+3)
  =(a^2+4)(a+3)
  4)
  4a^2-4b^2-4a+1
  =(4a^2-4a+1)-4b^2
  =(2a-1)^2-(2b)^2
  =(2a-1-2b)(2a-1+2b)

Viết một bình luận