Toán Lớp 8: Cho phân thức P = $\frac{x^{2}-6x + 9}{x^{2}-3x}$ a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức P được xác định. b) Rút gọn P c)

Toán Lớp 8: Cho phân thức P = $\frac{x^{2}-6x + 9}{x^{2}-3x}$
a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức P được xác định.
b) Rút gọn P
c) Tính giá trị của P tại x = 0 và x = -2

TRẢ LỜI

 1. Answer
  a, $\text{Để P xác định:}$
  <=> x^2 – 3x \ne 0
  => x . (x – 3) \ne 0
  => {(x \ne 0),(x – 3 \ne 0):}
  => {(x \ne 0),(x \ne 0 + 3):}
  => {(x \ne 0),(x \ne 3):}
  $\text{Vậy P xác định}$ <=> x \ne {0 ; 3}
  ____________________________
  b, P = {x^2 – 6x + 9}/{x^2 – 3x}
  P = {x^2 – 2 . x . 3 + 3^2}/{x . (x – 3)}
  P = {(x – 3)^2}/{x . (x – 3)}
  P = {x – 3}/x
  ________________________
  c, $\text{Tại}$ x = 0
  P = {x – 3}/x
  P = {0 – 3}/0
  P = {-3}/0 $\text{(Vô lí)}$
  $\text{Tại}$ x = -2
  P = {x – 3}/x
  P = {-2 – 3}/{-2}
  P = {-5}/{-2}
  P = 5/2

  Trả lời
 2. a, Để phân thức P được xác định thì mẫu số phải khác 0
  ⇒ x²-3x ≠ 0
  ⇒ x(x-3) ≠ 0
  ⇒ x≠0 và x-3≠0
  Hay x≠0 và x≠3
  b, Ta có: x²-6x+9/x²-3x
  = (x-3)²/x(x-3)
  = (x-3)/x
  c, +Nếu x=0
  ⇒ P=(0-3)/0 (loại, vì x≠0 ta đã chứng minh ở phần a)
  +Nếu x=-2
  ⇒ P=(-2-3)/-2
  ⇒ P=-5/-2
  ⇒ P=5/2
  Xin hay nhất ạ
  nguyenquanghuy24#
   

  Trả lời

Viết một bình luận