Toán Lớp 9: Bài 1 Tìm x, biết a) √4(3x-5)^2=4 b) √3^2+5 +12=0 c) -4√x+4 +7=0 d) 8-√(1/2x-3)^2=12

By Chi Mai

Toán Lớp 9: Bài 1 Tìm x, biết
a) √4(3x-5)^2=4
b) √3^2+5 +12=0
c) -4√x+4 +7=0
d) 8-√(1/2x-3)^2=12
Viết một bình luận