Toán Lớp 8: Rút gọn: -3x . (x + 2)^2 + (x + 3) . (x – 1) . (x + 1) – (2x – 3)^2

Toán Lớp 8: Rút gọn:
-3x . (x + 2)^2 + (x + 3) . (x – 1) . (x + 1) – (2x – 3)^2

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $-2x^3-13x^2-x-12$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $-3x.(x+2)^2+(x+3)(x-1).(x+1)-(2x-3)^2$
  $=-3x(x^2+4x+4)+(x^2-x+3x-3)(x+1)-(4x^2-12x+9)$
  $=-3x^3-12x^2-12x+(x^2+2x-3)(x+1)-4x^2+12x-9$
  $=-3x^3-12x^2-12x+x^3+x^2+2x^2+2x-3x-3-4x^2+12x-9$
  $=(-3x^3+x^3)+(-12x^2+x^2+2x^2-4x^2)+(-12x+2x-3x+12x)+(-3-9)$
  $=-2x^3-13x^2-x-12$

  Trả lời
 2. -3x (x+2)^2 + (x+3)(x-1)(x+1) – (2x – 3)^2
  = -3x (x^2 + 2 . x . 2 + 2^2) + (x+3) . (x^2 -1) – [ (2x)^2 – 2 . 2x . 3 + 3^2 ]
  = -3x . (x^2 + 4x + 4) + (x^3 – x  + 3x^2 – 3) – (4x^2 – 12x + 9)
  = -3x^3 – 12x^2 – 12x + x^3 – x + 3x^2 – 3 – 4x^2 + 12x – 9
  = (-3x^3 + x^3) + (-12x^2 + 3x^2 – 4x^2) + (-12x – x + 12x) + (-3-9)
  = -2x^3 – 13x^2 – x – 12
   

  Trả lời

Viết một bình luận