Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: a, x^2 – 2xy – 3y^2 b, x^2 – 2x – 4y^2 – 4y

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử:
a, x^2 – 2xy – 3y^2
b, x^2 – 2x – 4y^2 – 4y

TRẢ LỜI

 1. a) x^2 – 2xy – 3y^2
  = x^2 – 3xy + xy – 3y^2
  = (x^2 – 3xy) + (xy – 3y^2)
  = x(x-3y) + y(x-3y)
  = (x-3y)(x+y)
  b) x^2 – 2x – 4y^2 – 4y
  = (x^2 – 4y^2) – ( 2x + 4y)
  = (x-2y)(x+2y) – 2(x+2y)
  = (x+2y)(x-2y-2)

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   a) $(x+y)(x-3y)$
   b) $(x+2y)(x-2y-2)$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) $x^2-2xy-3y^2$
  $=x^2+xy-3xy-3y^2$
  $=x(x+y)-3y(x+y)$
  $=(x+y)(x-3y)$
  b) $x^2-2x-4y^2-4y$
  $=(x^2-4y^2)-(2x+4y)$
  $=(x-2y)(x+2y)-2(x+2y)$
  $=(x+2y)(x-2y-2)$.

  Trả lời

Viết một bình luận