Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BD. Biết HB = 2 cm, HD = 6 cm. Tính độ dài AB, AD.

Toán Lớp 8: Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BD. Biết HB = 2 cm, HD = 6 cm. Tính độ dài AB, AD.

Comments ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có : DB = HD + HB = 2 + 6 = 8 cm
  AC = BD ( tính chất hình chữ nhật )
  OA = OB = OC = OD = $\frac{1}{2}$BD = 4 cm
  OD = OH + HD
  ⇒ OH = OD – HD = 4 – 2 = 2 cm
  ⇒ OH = HD = 2 cm nên H là trung điểm của OD
  ΔADO có AH là đường cao đồng thời là đường trung tuyến ΔADO cân tại A
  ⇒AD = AO = 4 (cm)
  Trong tam giác vuông ABD có BAD = ∠90
  BD² = AB² + AD² ( Định lí Py-ta-go )
  ⇒ AB² = BD² – AD²
  ⇒ AB =√BD² – AD² = √( 8² – 4² ) ≈ 7 cm

  toan-lop-8-cho-hinh-chu-nhat-abcd-goi-h-la-chan-duong-vuong-goc-ke-tu-a-den-bd-biet-hb-2-cm-hd-6

 2. Giải đáp:
  Ta có:
  BD = HB + HD = 2 + 6 = 8 cm
  Xét \triangleBHA vuông tại H ta có:
  BH^2 + AH^2 = AB^2 (định lý Pyta go) 
  ↔ AH^2 = AB^2 – BH^2
  ↔ AH^2 = AB^2 – 2^2
  ↔ AH^2 = AB^2 – 4  (1)
  Xét \triangleAHD vuông tại H ta có:
  HD^2 + AH^2 = AD^2 (định lý Pyta go) 
  ↔ AH^2 = AD^2 – HD^2
  ↔ AH^2 = AD^2 – 6^2
  ↔ AH^2 = AD^2 – 36  (2)
  (1)(2) -> AB^2 – 4 = AD^2 – 36 (3)
  Xét \triangle ABD vuông tại A có:
  AB^2 + AD^2 = DB^2 (định lý Pyta go) 
  ↔ AB^2 + AD^2 = 8^2
  ↔ AB^2 = 64 – AD^2
  Thay vào (3)
  → 64 – AD^2 – 4 = AD^2 – 36
  ↔ 2AD^2 = 96
  ↔ AD^2 = 48
  ↔ AD = 4\sqrt{3}
  -> AB^2 = 64 – (4\sqrt{3})^2
  -> AB = \sqrt{16}
  -> AB = 4 cm
  Vậy {(AD = 4\sqrt{3} ),(AB = 4 cm):}
  #dariana 

  toan-lop-8-cho-hinh-chu-nhat-abcd-goi-h-la-chan-duong-vuong-goc-ke-tu-a-den-bd-biet-hb-2-cm-hd-6

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Thu