Toán Lớp 8: cho đa thức `A(x)=(x-1)(x+2)(x+4)(x+7)+2076` và `B(x)=x^2+6x+2` Tìm số dư của phép chia đa thức `A(x)` cho `B(x)`

By Thanh THương

Toán Lớp 8: cho đa thức A(x)=(x-1)(x+2)(x+4)(x+7)+2076 và B(x)=x^2+6x+2
Tìm số dư của phép chia đa thức A(x) cho B(x)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: cho đa thức `A(x)=(x-1)(x+2)(x+4)(x+7)+2076` và `B(x)=x^2+6x+2` Tìm số dư của phép chia đa thức `A(x)` cho `B(x)`”

 1. A(x)=(x-1)(x+2)(x+4)(x+7)+2076
  =(x^2-x+7x-7)(x^2+2x+4x+8)+2076
  =(x^2+6x-7)(x^2+6x+8)+2076
  =[(x^2+6x+2)-9][(x^2+6x+2)+6]+2076
  Đặt x^2+6x+2=a
  =(a-9)(a+6)+2076
  =a^2+6a-9a-54+2076
  =a^2-3a+2022
  Mà a^2-3a+2022:a=a-3 dư 2022
  Vậy A(x):B(x) dư 2022

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   A(x) = (x-1)(x+2)(x+4)(x+7)+2076
  = (x² + x – 2)( x² + 11x + 28) + 2076
  = x^4 + 11x³ + 28x² + x³ + 11x² + 28x – 2x² – 22x – 56 + 2076
  = x^4 + 12x³ + 37x² + 6x + 2020
  Ta có : A(x) : B(x)
  = (x^4 + 12x³ + 37x² + 6x + 2020) : (x² + 6x + 2)
  = x² + 6x -1 ( dư 2022)

  Trả lời

Viết một bình luận