Toán Lớp 8: Cân bằng các phương trình hóa học sau: a.NaNO3 -> NaNO2 + O2. ; Fe + HCl ->FeCl2 +H2 b. Zn + HCl -> ZnCl2 + H

Toán Lớp 8: Cân bằng các phương trình hóa học sau:
a.NaNO3  -> NaNO2 + O2. ; Fe + HCl ->FeCl2 +H2
b. Zn + HCl -> ZnCl2 + H2 ; Na + H2O ->NaOH + H2
c.CH4 + O2 ->CO2 + H2O ; CH4 + O2 ->CO2 + H2O
d.NH4NO3 -> N2O + H2O. ; Ca + H2O ->Ca(OH)2 + H2

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cân bằng các phương trình hóa học sau: a.NaNO3 -> NaNO2 + O2. ; Fe + HCl ->FeCl2 +H2 b. Zn + HCl -> ZnCl2 + H”

 1. \text{Giải đáp và giải thích các bước giải:}
  a)2NaNO_3→2NaNO_2+O_2↑
      Fe+2HCl→FeCl_2+H_2↑
  b)Zn+2HCl→ZnCl_2+H_2↑
      2Na+2H_2O→2NaOH+H_2↑
  c)CH_4+2O_2→CO_2↑+2H_2O
      CH_4+2O_2→CO_2↑+2H_2O
  d)NH_4NO_3→N_2O↑+2H_2O
      Ca+2H_2O→Ca(OH)_2+H_2↑

Viết một bình luận