Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Giải giúp mình bài này gấp với: Trung bình cộng của hai số là 36 và hiệu của hai số đó là 8 thì số bé là bao nhiêu?

Toán Lớp 4: Giải giúp mình bài này gấp với: Trung bình cộng của hai số là 36 và hiệu của hai số đó là 8 thì số bé là bao nhiêu?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  tổng của hai số là :
   36 x 2 = 72 
  số bé là :
    ( 72 – 8 ) : 2 = 32
                 Đ/S :………

 2. Tổng 2 số là:
              36 xx 2 = 72
  Số bé là:
              (72-8):2=32
       Đáp số: 32

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phi Nhung