Toán Lớp 8: Bài 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức a) A = 9x^2 – 6x + 11 b) B = 4x^2 – 20x + 101

Toán Lớp 8: Bài 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
a) A = 9x^2 – 6x + 11 b) B = 4x^2 – 20x + 101

TRẢ LỜI

 1. $\\$
  a,
  A=9x^2-6x+11
  =(3x)^2-2.3x.1+1^2+10
  =(3x-1)^2+10
  Do (3x-1)^2\ge 0 với mọi x
  ->(3x-1)^2+10\ge 10 với mọi x
  ->A\ge 10 với mọi x
  Dấu “=” xảy ra khi : (3x-1)^2=0↔x=1/3
  Vậy min A=10↔x=1/3
  b,
  B=4x^2-20x+101
  =(2x)^2-2.2x.5 +5^2 +76
  =(2x-5)^2+76
  Do (2x-5)^2\ge 0 với mọi x
  ->(2x-5)^2+76\ge 76 với mọi x
  ->B\ge 76 với mọi x
  Dấu “=” xảy ra khi : (2x-5)^2=0↔x=5/2
  Vậy min B=76↔x=5/2

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $a)^{}$
  $A=9x^2-6x+11^{}$
  $A=(3x)^2-2.3x.1+1^2+11-1^{2}$
  $A=(3x-1)^2+10^{}$ $\geq$ \text{10 với mọi x}
  Vì $(3x-1)^{2}$ $\geq$ \text{0 với mọi x}
  \text{Dấu “=” xảy ra khi 3x-1=0}
                                     ⇒ $3x=1^{}$
                                     ⇒ $x=^{}$$\dfrac{1}{3}$
  Vậy $GTNN_{(A)}=10$ khi $x=^{}$$\dfrac{1}{3}$
  $b)^{}$
  $B=4x^2-20x+101^{}$
  $B=(2x)^2-2.2x.5+5^2+101-5^{2}$
  $B=(2x-5)^2+76^{}$ $\geq$ \text{76 với mọi x}
  Vì $(2x-5)^{2}$ $\geq$ \text{0 với mọi x}
  \text{Dấu “=” xảy ra khi 2x-5=0}
                                      ⇒ $2x=5^{}$
                                      ⇒ $x=^{}$$\dfrac{5}{2}$
  Vậy $GTNN_{(B)}=76 $ khi $x=^{}$$\dfrac{5}{2}$

  Trả lời

Viết một bình luận