Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: abc vuông tại a ab =6cm ac =4cm thì độ dài ddườngcao ah là bn

Toán Lớp 8: abc vuông tại a ab =6cm ac =4cm thì độ dài ddườngcao ah là bn

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  AH=12/sqrt{13}cm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng định lý Pi-ta-go vào ΔABC(hat{BAC}=90^o) ta có:
  BC^2=AB^2+AC^2
  =>BC=sqrt{AB^2+AC^2}=sqrt{6^2+4^2}=sqrt{52}=2sqrt{13}(cm)
  Có:
  S_(ΔABC)=(4.6)/2=12(cm^2)
  Lại có:
  S_(ΔABC)=1/2 . BC . AH
  =>12=1/2 . 2sqrt{13}.AH
  =>AH=(12)/(1/2 . 2sqrt{13})
  =>AH=12/(sqrt{13})(cm)
  Vậy AH=12/sqrt{13}cm

  toan-lop-8-abc-vuong-tai-a-ab-6cm-ac-4cm-thi-do-dai-dduongcao-ah-la-bn

 2. $\\$
  \triangle ABC vuông tại A có :
  AB^2+AC^2=BC^2 (Pytago)
  ->BC=\sqrt{AB^2+AC^2}
  ->BC=\sqrt{6^2+4^2}
  ->BC=2\sqrt{13}cm
  S_{\triangle ABC}=1/2 . AB  . AC = 1/2 . 6 . 4=12cm^2
  Lại có :
  S_{\triangle ABC}=1/2 . AH . BC
  -> 12=1/2 . AH . 2\sqrt{13}
  ->AH=12/(1/2 . 2\sqrt{13})
  ->AH=(12\sqrt{13})/13 cm
  Vậy AH=(12\sqrt{13})/13 cm

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ayla