Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: Trong 1 giỏ có 5 viên bi xanh,9 viên bi vàng.Lấy ra 3 viên bi sao cho có ít nhất 1 viên vàng

Toán Lớp 12: Trong 1 giỏ có 5 viên bi xanh,9 viên bi vàng.Lấy ra 3 viên bi sao cho có ít nhất 1 viên vàng

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $P = \dfrac{177}{182}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số cách chọn ngẫu nhiên 3 viên bi từ giỏ:
  $n(\Omega) = C_{14}^3 = 364$
  Gọi $A$ là biến cố: “Lấy được ít nhất 1 viên bi vàng”
  $\Rightarrow \overline{A}$ là biến cố: “Lấy được 3 bi xanh”
  $\Rightarrow n(\overline{A}) = C_5^3 = 10$
  Xác suất lấy được 3 bi xanh:
  $P(\overline{A}) = \dfrac{n(\overline{A})}{n(\Omega)} = \dfrac{10}{364} = \dfrac{5}{182}$
  Xác suất lấy được ít nhất 1 bi vàng:
  $P(A) = 1 – P(\overline{A}) = 1 -\dfrac{5}{182} = \dfrac{177}{182}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi Mai