Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Câu 1: (9x^2y – 6zy^2 + 3xy) : (-3xy) là A: 3x – 2y – 1 B: 2x – 3y + 1 C: 3x + 2y – 1 D: -3x + 2y – 1 Câu 2: Phân tích đa thức sau thàn

Toán Lớp 8: Câu 1: (9x^2y – 6zy^2 + 3xy) : (-3xy) là
A: 3x – 2y – 1
B: 2x – 3y + 1
C: 3x + 2y – 1
D: -3x + 2y – 1
Câu 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử 3x^2 + 15xy^2 – 6xy
A: 3xy(x + 5y – 2)
B: x(3xy + 15y^2 -6y)
C: xy(3x + 15y – 6)
D: 3(x^2y + 5xy^2 – 2xy)
Câu 3: kết quả của phép tính nhân( 3x – 7)(x+ 3)
A: 3x^2 + 2x +10
B 3x^2 – 2x – 10
C: 3x^2 + 2x -21
D: 3x^2 + 16x – 21

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Câu 1:}$
  Sửa đề: (9x^2y-6zy^2+3xy) : (-3xy)
  ->(9x^2y-6xy^2+3xy) : (-3xy)
  =[9x^2y : (-3xy)]+[-6xy^2 : (-3xy)]+[3xy : (-3xy)]
  =-3x+2y-1
  =>$\text{Chọn: D}$
  $\text{Câu 2:}$
  Sửa đề: 3x^2+15xy^2-6xy
  ->3x^2y+15xy^2-6xy
  =3xy.x+3xy.5y-3xy.2
  =3xy(x+5y-2)
  =>$\text{Chọn: A}$
  $\text{Câu 3:}$
  (3x-7)(x+3)
  =3x.x+3x.3+(-7).x+(-7).3
  =3x^2+9x-7x-21
  =3x^2+2x-21
  =>$\text{Chọn: C}$
  #LinhSad

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  (9x^2y-6xy^2+3xy):(-3xy)
  =(9x^2y: (-3xy))-(6xy^2:(-3xy))+(3xy:(-3xy))
  =-3x+2y-1
  =>D
  3x^2+15xy^2-6xy
  =3x(x+5y^2-2y)
  =x(3x+15y^2-6y)
  (3x-7)(x+3)
  =3x^2+9x-7x-21
  =3x^2+2x-21

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi Mai