Toán Lớp 8: a/ ax – ay + 3x – 3y b/ x² + 6x + 9 – y²

Toán Lớp 8: a/ ax – ay + 3x – 3y
b/ x² + 6x + 9 – y²

0 bình luận về “Toán Lớp 8: a/ ax – ay + 3x – 3y b/ x² + 6x + 9 – y²”

 1. Giải đáp:
  a) (x – y)(a + 3)
  b) (x + 3 – y)(x + 3 + y)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  ax – ay + 3x – 3y
  = (ax – ay) + (3x – 3y)
  = a(x – y) + 3(x – y)
  = (x – y)(a + 3)
  * Dùng phương pháp: Nhóm hạng tử, đặt nhân tử chung.
  b)
  x^2 + 6x + 9 – y^2
  = (x^2 + 6x + 9) – y^2
  = (x^2 + 2.x.3 + 3^2) -y^2
  = (x + 3)^2 – y^2
  = [(x + 3) – y][(x + 3) + y]
  = (x + 3 – y)(x + 3 + y)
  * Dùng phương pháp: Nhóm hạng tử.
  * Dùng HĐT 1: (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2
  * Dùng HĐT 3: a^2 – b^2 = (a – b)(a + b)

  Trả lời

Viết một bình luận