Toán Lớp 5: Bài 3: Biết rồi 4,2m vải cân nặng 3,57 kg. Hỏi 7m vải cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam ?

Toán Lớp 5: Bài 3: Biết rồi 4,2m vải cân nặng 3,57 kg. Hỏi 7m vải cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam ?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Bài 3: Biết rồi 4,2m vải cân nặng 3,57 kg. Hỏi 7m vải cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam ?”

  1. $\text{1 mét vải nặng số ki-lô-gam là:}$
              $\text{ 3,57 : 4,2 = 0,85 (kg)}$
    $\text{ 7 mét vải nặng số ki-lô-gam là:}$
             $\text{ 0,85 × 7 = 5,95 (kg)}$
                       $\text{ Đáp số: 5,95 kg}$

Viết một bình luận