Toán Lớp 6: quan hệ chia hết của hai số là gì viết dạng tổng quát tính chất chia hết của một tổng, hiệu, tích.

Toán Lớp 6: quan hệ chia hết của hai số là gì
viết dạng tổng quát tính chất chia hết của một tổng,
hiệu, tích.

0 bình luận về “Toán Lớp 6: quan hệ chia hết của hai số là gì viết dạng tổng quát tính chất chia hết của một tổng, hiệu, tích.”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  *quan hệ chia hết của hai số là: -ta nói chia hết cho b nếu có số tự nhiên q sao cho a=b.q.
                                                    -khi a chia hết cho b, ta nói a là bội của b và b là ước của a.
  *dạng tổng quát tính chất chia hết của một: -tổng: nếu các số hạng của tổng cùng chia hết cho một số thì tổng cũng cha hết cho số đó.
                                                                                     tổng quát~a∵m; b∵m;c∵m⇒(a+b+c)∵m
                                                                          

Viết một bình luận