Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: quan hệ chia hết của hai số là gì viết dạng tổng quát tính chất chia hết của một tổng, hiệu, tích.

Toán Lớp 6: quan hệ chia hết của hai số là gì
viết dạng tổng quát tính chất chia hết của một tổng,
hiệu, tích.

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  *quan hệ chia hết của hai số là: -ta nói chia hết cho b nếu có số tự nhiên q sao cho a=b.q.
                                                    -khi a chia hết cho b, ta nói a là bội của b và b là ước của a.
  *dạng tổng quát tính chất chia hết của một: -tổng: nếu các số hạng của tổng cùng chia hết cho một số thì tổng cũng cha hết cho số đó.
                                                                                     tổng quát~a∵m; b∵m;c∵m⇒(a+b+c)∵m
                                                                          

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bình