Toán Lớp 8: a) 2(x-1)^2+(x+3)^2=3(x-2)(x+1) b) (4x^3+3x+1)(4x^3-3x+1)-(4x^3+1)^2=36 Giúp mk vs

By Thanh Hùng

Toán Lớp 8: a) 2(x-1)^2+(x+3)^2=3(x-2)(x+1)
b) (4x^3+3x+1)(4x^3-3x+1)-(4x^3+1)^2=36
Giúp mk vs

0 bình luận về “Toán Lớp 8: a) 2(x-1)^2+(x+3)^2=3(x-2)(x+1) b) (4x^3+3x+1)(4x^3-3x+1)-(4x^3+1)^2=36 Giúp mk vs”

 1. $\begin{array}{l}
  a)2{\left( {x – 1} \right)^2} + {\left( {x + 3} \right)^2} = 3\left( {x – 2} \right)\left( {x + 1} \right)\\
   \Leftrightarrow 2{x^2} – 4x + 2 + {x^2} + 6x + 9 = 3\left( {{x^2} – x – 2} \right)\\
   \Leftrightarrow 3{x^2} + 2x + 11 = 3{x^2} – 3x – 6\\
   \Leftrightarrow 5x =  – 5 \Leftrightarrow x =  – 1\\
  b)(4{x^3} + 3x + 1)(4{x^3} – 3x + 1) – {(4{x^3} + 1)^2} = 36\\
   \Leftrightarrow {\left( {4{x^3} + 1} \right)^2} – {\left( {3x} \right)^2} – {\left( {4{x^3} + 1} \right)^2} = 36\\
   \Leftrightarrow  – 9{x^2} = 36\\
   \Leftrightarrow {x^2} =  – 4\\
   \Rightarrow x \in \emptyset 
  \end{array}$
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  2(x-1)^2 + (x+3)^2 = 3(x-2)(x+1)
  -> 3x^2 + 2x + 11 = 3x^2 – 3x – 6
  -> 3x^2 + 2x = 3x^2 – 3x – 17
  -> 2x = -3x – 11
  -> 5x = -17
  -> x = -17/5
  Vậy x \in {-17/5}
  b)
  (4x^3+3x+1)(4x^3-3x+1)-(4x^3+1)^2 = 36
  -> 16x^6 + 8x^3 – 9x^2 + 1 – 16x^6 – 8x^3 – 1 = 36
  -> (16x^6-16x^6) + (8x^3-8x^3) + (1-1) – 9x^2 = 36
  -> -9x^2 = 36
  -> x^2 = -4
  -> x ∈ ∅
  Vậy x ∈ ∅

  Trả lời

Viết một bình luận