Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: `5/{x-10}-6/{x-12}=1` bạn nào tìm x giùm mình với

Toán Lớp 8: 5/{x-10}-6/{x-12}=1
bạn nào tìm x giùm mình với

Comments ( 2 )

 1. $\text{Giải đáp:ĐKXĐ $x\neq10;12$}$ 
  $\dfrac{5}{x-10}-\dfrac{6}{x-12}=1$ 
  $⇔\dfrac{5(x-12)-6(x-10)}{(x-10)(x-12)}=1$
  $⇔5x-60-6x+60=(x-10)(x-12)$
  $⇔-x=x^2-12x-10x+120$
  $⇔x^2-21x+120=0$
  $⇔x^2-\dfrac{21}{2}.2.x+(\dfrac{21}{2})^2-(\dfrac{21}{2})^2+120=0$
  $⇔(x-\dfrac{21}{2})^2+\dfrac{39}{4}=0(vô lí)$
  $\text{Vì $(x-\dfrac{21}{2})^2+\dfrac{39}{4}≥\dfrac{39}{4}>0$ }$ 
  $\text{⇒Phương trình vô nghiệm}$ 

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  5/(x-10)-6/(x-12)=1(x\ne10;x\ne12)
  =>(5(x-12))/((x-10)(x-12))-(6(x-10))/((x-10)(x-12))=((x-10)(x-12))/((x-10)(x-12))
  =>(5x-60-6x+60)/((x-10)(x-12))-(x^2-22x+120)/((x-10)(x-12))=0
  =>5x-60-6x+60-x^2+22x-120=0
  =>-x^2+21x-120=0
  =>x^2-21x+120=0
  =>x^2-21x+441/4+39/4=0
  =>(x-21/2)^2=-39/4 (vô lí)
  Vậy pt vô nghiệm
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )