Toán Lớp 8: giả thiết biết b=5x(x-4y)-4y(y-5x) tại x =-15,y=-12 là

Toán Lớp 8: giả thiết biết b=5x(x-4y)-4y(y-5x) tại x =-15,y=-12 là

0 bình luận về “Toán Lớp 8: giả thiết biết b=5x(x-4y)-4y(y-5x) tại x =-15,y=-12 là”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $B=5x(x-4y)-4y(y-5x)$
  $B=5x^{2}-20xy-4y^{2}+20xy$
  $B=5x^{2}-4y^{2}+(20xy-2xy)$
  $B=5x^{2}-4y^{2}$
  $Thay$ $x=-15, y=-12$ $vào$ $đa$ $thức$ $B$ $ta$ $đc:$
  $5.(-15)^{2}-4.(-12)^{2}$
  $=5.15^{2}-4.12^{2}$
  $=5.225-4.144$
  $=1125-576$
  $=549$
  (Bài tham khảo)

Viết một bình luận