Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: giả thiết biết b=5x(x-4y)-4y(y-5x) tại x =-15,y=-12 là

Toán Lớp 8: giả thiết biết b=5x(x-4y)-4y(y-5x) tại x =-15,y=-12 là

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $B=5x(x-4y)-4y(y-5x)$
  $B=5x^{2}-20xy-4y^{2}+20xy$
  $B=5x^{2}-4y^{2}+(20xy-2xy)$
  $B=5x^{2}-4y^{2}$
  $Thay$ $x=-15, y=-12$ $vào$ $đa$ $thức$ $B$ $ta$ $đc:$
  $5.(-15)^{2}-4.(-12)^{2}$
  $=5.15^{2}-4.12^{2}$
  $=5.225-4.144$
  $=1125-576$
  $=549$
  (Bài tham khảo)

 2. Giải đáp $*$ Lời giải và giải thích chi tiết:
   B=5x(x-4y)-4y(y-5x)
  =5x^2 -20xy -4y^2 +20xy
  =5x^2 -4y^2 +(-20xy+20xy) 
  =5x^2 -4y^2
  Thay x=-15;y=-12 vào $B$ :
  B=5.(-15)^2 -4.(-12)^2
  =5.225 -4.144
  =1125-576
  =549

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khánh Ly