Toán Lớp 8: 2_tính a) (a+b)^3 -3ab (a+b)= a^3-b^3 b) (a-b)^3+3ab (a-b)= a^3-b^3 c) (x-1)^3-x^3+3x^2-3x-1 d) (4x-1)^3-(4x-3)(16x^2+3)

Toán Lớp 8: 2_tính
a) (a+b)^3 -3ab (a+b)= a^3-b^3
b) (a-b)^3+3ab (a-b)= a^3-b^3
c) (x-1)^3-x^3+3x^2-3x-1
d) (4x-1)^3-(4x-3)(16x^2+3)

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)(a+b)^3-3ab(a+b)=a^3+b^3
  Xét VT:(a+b)^3-3ab(a+b)
             =a^3+3a^2b+3ab^2+b^3-3a^2b-3ab^2
             =a^3+b^3
             =VP
  ⇒text{đẳng thức được chứng minh}
  …………………….
  b)(a-b)^3+3ab(a+b)=a^3-b^3
  Xét VT:(a-b)^3+3ab (a-b)
           =a^3-3a^2b+3ab^2-b^3+3a^2-3ab^2
           =a^3-b^3
           =VP
  ⇒text{đẳng thức được chứng minh}
  ………………………
  c)(x-1)^3-x^3+3x^2-3x-1
  =x^3-3x^2+3x-1-x^3+3x^2-3x-1
  =-2
  ………………………….
  d)(4x-1)^3-(4x-3)(16x^2+3)
  =64x^3-48x^2+12x-1-64x^3-12x+48x^2+9
  =8
  ……………………………..
  Chúc bn học tốt!!!
  Rùa~ ~ ~
   

  Trả lời

Viết một bình luận