Toán Lớp 9: cho (p) y=-x^2 và (d) y= x-3 vẽ đồ thị và tìm tọa độ giao điểm

Toán Lớp 9: cho (p) y=-x^2 và (d) y= x-3 vẽ đồ thị và tìm tọa độ giao điểm

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  Ta có bảng giá trị:
  $\begin{array}{|c|c|c|}\hline x&-2&-1&0&1&2\\\hline y=-x^2&-4&-1&0&-1&-4\\\hline\end {array}$
  $\begin{array}{|c|c|c|}\hline x&0&3\\\hline y=x-3&-3&0\\\hline\end {array}$
  Xét phương trình hoành độ giao điểm (d) và (P), có:
  -x^2=x-3
  ->x^2+x-3=0
  ->x^2+2.x. 1/2 +1/4 -13/4=0
  ->(x+1/2)^2=13/4
  ->\(\left[ \begin{array}{l}x+\dfrac{1}{2}=\dfrac{\sqrt{13}}{2}\\x+\dfrac{1}{2}=\dfrac{-\sqrt{13}}{2}\end{array} \right.\) 
  ->\(\left[ \begin{array}{l}x_1=\dfrac{\sqrt{13}-1}{2}\\x_2=\dfrac{-\sqrt{13}-1}{2}\end{array} \right.\) 
  ->\(\left[ \begin{array}{l}y_1=-\bigg(\dfrac{\sqrt{13}-1}{2}\bigg)^2=\dfrac{\sqrt{13}-7}{2}\\y_2=-\bigg(\dfrac{-\sqrt{13}-1}{2}\bigg)^2=\dfrac{-\sqrt{13}-7}{2}\end{array} \right.\) 
  Vậy tọa độ giao điểm của (d) và (P) là (\frac{\sqrt{13}-1}{2};\frac{\sqrt{13}-7}{2});(\frac{-\sqrt{13}-1}{2};\frac{-\sqrt{13}-7}{2})

  toan-lop-9-cho-p-y-2-va-d-y-3-ve-do-thi-va-tim-toa-do-giao-diem

  Trả lời

Viết một bình luận