Toán Lớp 8: |2x-4|=3(1-x) .

Toán Lớp 8: |2x-4|=3(1-x) .

TRẢ LỜI

 1. |2x-4|=3(1-x)
  Trường hợp 1:2x-4≥0⇔x≥2
  2x-4=3(1-x)
   ⇔2x-4=3-3x
  ⇔2x+3x=3+4
  ⇔5x=7
  ⇔x=7/5\text{(loại)}
  Trường hợp 2:2x-4<0⇔x<2
  -(2x-4)=3(1-x)
  ⇔4-2x=3(1-x)
   ⇔4-2x=3-3x
  ⇔-2x+3x=3-4
  ⇔x=-1\text{(thỏa mãn)}
  Vậy S={-1}.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   |2x -4| = 3(1-x)
  Ta có: | 2x -4| = 2x – 4 khi 2x – 4 \ge 0 \Leftrightarrow 2x \ge 4 hay x \ge 2 
            | 2x -4| = -2x + 4 khi 2x-4 < 0 \Leftrightarrow 2x < 4 hay x  < 2
  Ta có 2 TH:
  Th1: 2x -4 = 3(1-x) với điều kiện x \ge 2
    => 2x – 4 = 3 -3x
    => 2x + 3x = 3+ 4
    => 5x = 7
    => x = 7/5 (loại)
  Th2: -2x + 4 =3(1-x) với điều kiện x <2
    => -2x + 4 = 3 – 3x
    => -2x + 3x = 3-4
    => x = -1 (nhận)
   Vậy S = {-1}
   

  Trả lời

Viết một bình luận