Toán Lớp 8: 1-3x/2x+3x-2/2x-1+3x-2/2x-4x^2 rút gọn

Toán Lớp 8: 1-3x/2x+3x-2/2x-1+3x-2/2x-4x^2 rút gọn

0 bình luận về “Toán Lớp 8: 1-3x/2x+3x-2/2x-1+3x-2/2x-4x^2 rút gọn”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   [1-3x]/[2x] +[3x-2]/[2x-1] +[3x-2]/[2x-4x^2]
  =[1-3x]/[2x] +[3x-2]/[2x-1] +[3x-2]/[-2x(2x-1)]
  =[(1-3x)(2x-1)]/[2x(2x-1)] +[2x(3x-2)]/[2x(2x-1)] +[2-3x]/[2x(2x-1)]
  =[2x-6x^2 -1+3x+6x^2 -4x +2-3x]/[2x(2x-1)]
  =[-2x+1]/[2x(2x-1)]
  =(-(2x-1)]/[2x(2x-1)]
  = -1/[2x]
  (Bài tham khảo)

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
     \frac{1-3x}{2x}+\frac{3x-2}{2x-1}+\frac{3x-2}{2x-4x^2}
  =\frac{1-3x}{2x}+\frac{3x-2}{2x-1}-\frac{3x-2}{2x(2x-1)}
  =\frac{(1-3x)(2x-1)+2x(3x-2)-3x+2}{2x(2x-1)}
  =\frac{2x-1-6x^2+3x+6x^2-4x-3x+2}{2x(2x-1)}
  =\frac{-2x+1}{2x(2x-1)}
  =\frac{-(2x-1)}{2x(2x-1)}
  =\frac{-1}{2x}

Viết một bình luận