Toán Lớp 8: (1/x+2)+(3/x^2-4)+(x-14/(x+2)^2.(x-2))

By Hạ Uyên

Toán Lớp 8: (1/x+2)+(3/x^2-4)+(x-14/(x+2)^2.(x-2))
Viết một bình luận