Toán Lớp 7: *Tìm x ∈ Q, biết: a) ($2x-3)^{2}$ = 16 b) ($3x-2)^{5}$ = -243

By Cát Tiên

Toán Lớp 7: *Tìm x ∈ Q, biết:
a) ($2x-3)^{2}$ = 16
b) ($3x-2)^{5}$ = -243

0 bình luận về “Toán Lớp 7: *Tìm x ∈ Q, biết: a) ($2x-3)^{2}$ = 16 b) ($3x-2)^{5}$ = -243”

 1. @Thỏ
  a) $(2x – 3)^{2}$ = 16
  ⇒ $(2x – 3)^{2}$ = $4^{2}$ 
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{1}2x – 3 = 4\\2x – 3 = -4\end{array} \right.\)
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}2x = 7\\2x = -1\end{array} \right.\)
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x=\frac{7}{2} \\x= \frac{-1}{2} \end{array} \right.\)
  b) $(3x – 2)^{5}$ = -243
  ⇒ $(3x – 2)^{5}$ = $-3^{5}$ 
  ⇒ $3x – 2^{}$ = -3
  ⇒ $3x^{}$ = -1
  ⇒ x = -1/3
   

  Trả lời

Viết một bình luận