Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Bài 1:Kết quả khảo sát đầu năm môn Toán của 40 HS lớp 7 được chia thành 4 loại Giỏi,Khá, Trung Bình, Yếu. Biết sô HS Giỏi bằng 1/5 số

Toán Lớp 7: Bài 1:Kết quả khảo sát đầu năm môn Toán của 40 HS lớp 7 được chia thành 4 loại Giỏi,Khá, Trung Bình, Yếu. Biết sô HS Giỏi bằng 1/5 số HS cả lớp và bằng 2/3 số HS Khá. Có 3 HS Yếu. Tính số HS Giỏi, Khá, TrungB của lớp?
Bài 2:Lớp 7A có 40 HS. Cuối năm, HS Giỏi chiếm 10% tổng số HS cả lớp. Số HS Khá bằng 3/2 số HS Giỏi. Còn lại là HS Trung Bình. Tính số HS mỗi loại.
Yên Cầu:Trả lời đúng, chắc, cần trc 6h hnay
Yêu Cầu cao và 2 bài dài nhưng điểm ít thì mong thông cảm cho mình, mình hết điểm r:((

Comments ( 2 )

 1. Bài 1:
  Số học sinh giỏi là:
  40 . 1/5 = 8 (học sinh)
  Số học sinh khá là:
  8 : 2/3 = 12 (học sinh)
  Số học sinh trung bình là:
  40 – 8 – 12 – 3 = 17 (học sinh)
  Bài 2:
  Số học sinh giỏi là:
  40 . 10% = 4 (học sinh)
  Số học sinh khá là:
  4 . 3/2 = 6 (học sinh)
  Số học sinh trung bình là:
  40 – 4 – 6 = 30 (học sinh)

 2. bài 1)
  số học sinh giỏi của lớp đó là :
  40 . 1/5 = 8 ( học sinh)
  số học sinh khá của lớp đó là :
  8 : 2/3= 12 ( học sinh)
  số học sinh trung bình của lớp đó là :
  40 – 8 – 12 – 3= 17 ( học sinh)
  vậy có 8 học sinh giỏi 
            12 học sinh khá
           17 học sinh trung bình
  bài 2)
  số học sinh giỏi của lớp đó là :
  40 . 10%= 4 ( học sinh)
  số học sinh khá là :
  4 . 3/2 = 6 ( học sinh)
  số học sinh trung bình là :
  40 – 4 – 6 = 30 ( học sinh)
  Vậy lớp đó có 4 học sinh giỏi
                         6 học sinh khá
                         30 học sinh trung bình

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )