Toán Lớp 12: Xét các số phức z,w thỏa mãn |z|=1 và |w|=2. Khi |z+ i(¯w)-6+8i| đạt giá trị nhỏ nhất, |z-w| bằng?

By Chi Mai

Toán Lớp 12: Xét các số phức z,w thỏa mãn |z|=1 và |w|=2. Khi |z+ i(¯w)-6+8i| đạt giá trị nhỏ nhất, |z-w| bằng?

0 bình luận về “Toán Lớp 12: Xét các số phức z,w thỏa mãn |z|=1 và |w|=2. Khi |z+ i(¯w)-6+8i| đạt giá trị nhỏ nhất, |z-w| bằng?”

Viết một bình luận